Saglasnost za obradu ličnih podataka

Saglasnost za obradu ličnih podataka

Ovim putem, u skladu sa Aktom br. 122/2013 Coll. o zaštiti ličnih podataka i njegovim naknadnim izmenama, dajem kompaniji LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava, matični broj: 48 287 890 registrovanoj u Trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odeljak: Sro, br. uloška 106372/B (u daljem tekstu „Kompanija“) saglasnost da obrađuje moje lične podatke u sledećem obimu:
a. Ime i prezime
b. Datum rođenja
c. mesto stanovanja
d. JMBG,
e. kontakt-informacije (br. telefona i adresa e-pošte)
f. godine starosti
g. informacije o dosadašnjem radnom iskustvu
h. informacije o stečenom obrazovanju
i. broj pasoša / lične karte
Lični podaci se obrađuju isključivo u svrhu ostvarivanja zaposlenja, u svrhu mog uvrštavanja u bazu podataka osoba koje traže posao a koju održava Kompanija i u svrhu slanja marketinškog materijala vezanog za poslove koje nudi Kompanija ili treća lica.
Ova saglasnost za obradu ličnih podataka važi sve dok ne bude opozvana pisanim putem.
Ova saglasnost može da se opozove u bilo kom trenutku. Takođe uzimam u obzir i svoja prava kao zainteresovane osobe kao što je utvrđeno u § 28 Akta br. 122/2013 Coll.
Dajem svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u gorenavedene svrhe i u istom obimu trećim licima, i to LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava, matični broj: 48 287 890.

Comments are closed