Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem spoločnosti LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Braitslava, IČO: 48 287 890 zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odiel: Sro, vložka č. 106372/B (ďalej len „Spoločnosť“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu:
a. meno a priezvisko
b. dátum narodenia
c. bydlisko
d. rodné číslo,
e. kontaktné údaje ( telefónne číslo a mailová adresa)
f. vek
g. údaje o doterajšom zamestnaní
h. údaje o dosiahnutom vzdelaní
i. číslo pasu, identifikačného dokladu
Osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom možného uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu, za účelom zaradenia mojej osoby do databázy uchádzačov o zamestnanie, vedenou Spoločnosťou a za účelom odosielania marketingových materiálov, súvisiacich s pracovnými ponukami Spoločnosti prípadne tretích strán.
Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel udeľujem v rovnakom rozsahu aj tretím stranám a to spoločnosti LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava, IČO: 48 287 890.

Comments are closed